STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

im. JANA BRZECHWY

 W SZCZECINKU

 

 

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  nr  12/15/16
z dnia 16.09.2015

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Placówka nosi nazwę

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Szczecinku   

2.Siedziba placówki:

   78-400 Szczecinek  ul. Stanisława Staszica 18

3.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

  jest placówką oświatowo-wychowawczą.

  Podstawową działalnością Ośrodka jest działalność oświatowo - wychowawcza  i  opiekuńczo- rewalidacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

4.W skład Ośrodka wchodzą:

   1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

skrót: Szkoła Podstawowa Nr 8 w Szczecinku

    2) Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

skrót: Gimnazjum Nr 4 w Szczecinku

    3) Gimnazjum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku  dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

skrót: Gimnazjum Nr 5 w Szczecinku

    4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku

skrót: Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Szczecinku

    5) Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

    6) Grupy wychowawcze dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym realizujących obowiązek szkolny poza miejscem zamieszkania

 

§1a

SŁOWNICZEK

Ilekroć jest mowa o:

Ośrodku - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku

grupie - należy przez to rozumieć grupę wychowawczą w Ośrodku

rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych ucznia

statucie - należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku

szkole - należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową Nr 8 , Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 5, Szkołę Przysposabiającą do Pracy,

wychowawcy - należy przez to rozumieć wychowawcę grupy wychowawczej w Ośrodku

wychowanku - należy przez to rozumieć wychowanka grupy wychowawczej w Ośrodku

ustawie – należy rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1999r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z  późn.  zmianami)

 

§2

1.           W nazwie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego umieszczonej na tablicy urzędowej pomija się określenie „specjalny”.

2.           W nazwie szkół wchodzących w skład Ośrodka umieszczonych na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach urzędowych, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna”, nazwę Ośrodka  oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

3.           Szkoły wchodzące w skład Ośrodka używają pieczęci urzędowych według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

 

§3

1.     Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Szczecinecki.

2.     Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

3.     Ośrodek jest jednostką budżetową.

4.     Placówka posiada rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§4

Celem Ośrodka jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki dzieciom
i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§5

1. Do zadań  Ośrodka  należy w szczególności:

1)  wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży

2)  zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

3)  przygotowanie wychowanków- w miarę ich możliwości-

     do samodzielnego udziału w życiu społecznym

4)  wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych

     i edukacyjnych

5)  współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania

     i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych

    dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół

6)  prowadzenie działań edukacyjno profilaktyczno-wychowawczych

     w środowisku lokalnym 

7)  udzielanie i organizowanie uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY OŚRODKA

§6

Organami Ośrodka są:

1.   Dyrektor

2.   Rada Pedagogiczna

3.   Rada Rodziców

4.   Samorząd Uczniowski

§7

Kompetencje Dyrektora Ośrodka

1.   Dyrektor Ośrodka jest Dyrektorem wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

2.   Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka, odpowiada za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-rewalidacyjne oraz administracyjno-gospodarczej placówki.

3.   Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami wykonawczymi

     do ustawy o systemie oświaty i potrzebami placówki.

2)tworzy warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków.

3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte
w ramach  kompetencji  stanowiących.

4)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno-finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka.

5)wykonuje inne zadania wynikające z innych przepisów.

§8

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka.

2.     W placówce działa Rada Pedagogiczna, w której w skład wchodzą: Dyrektor placówki, wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjów, szkoły przysposabiającej do pracy, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku.

3.     Rada Pedagogiczna jest wspólna dla całego Ośrodka z wyłączeniem rad pedagogicznych klasyfikacyjnych zwoływanych dla poszczególnych typów szkół i poziomów nauczania.

4.     Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy  o Systemie Oświaty i rozporządzeń wykonawczych.

     1) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

       a. opiniuje i zatwierdza plany pracy Ośrodka

       b.  przyjmuje wyniki klasyfikacji i promocji uczniów

       c.  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

          pedagogicznych w Ośrodku

      d.  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka

      e. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów
           i wychowanków Ośrodka

      f.   przygotowuje i uchwala Statut Ośrodka

     2) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a.   projekt organizacji pracy Ośrodka, w tym tygodniowy rozkład zajęć           lekcyjnych i pozalekcyjnych

b.   projekt planu finansowego Ośrodka

c.    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom i wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d.   propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom i wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  zasadniczego oraz  dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

3) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora lub nauczyciela na stanowisku kierowniczym. Uprawniony organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i powiadomić Radę Pedagogiczną o jego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogą naruszyć dobro uczniów lub ich rodziców.

4) Rada Pedagogiczna może wybrać swojego przedstawiciela w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów do reprezentowania swoich interesów na zewnątrz.

§9

1.     W Ośrodku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców wszystkich uczniów i wychowanków.

2.     Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach.

3.     W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców uczniów danej klasy (wybranych przez tych rodziców).

4.     W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

5.     Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1)  występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów wychowawczego i profilaktyki

3) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania

5) wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w Ośrodku działalności przez stowarzyszenie lub organizację

6.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

§10

1.     W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski.

2.     Samorząd tworzą uczniowie Ośrodka klas Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z Gimnazjum Nr 4.

3.     Działalność Samorządu zapewnia możliwość współuczestniczenia w jego przedsięwzięciach wszystkim uczniom Ośrodka w miarę ich możliwości psychofizycznych.

4.     Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.

5.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

6.     Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

7.     W Ośrodku może działać Samorząd Wychowanków Ośrodka.

8.     Samorząd Wychowanków współdziała z Samorządem Uczniowskim.

§11

Organy Ośrodka są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenie dobrego klimatu placówki, poczucia współdziałania i partnerstwa oraz utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

§12

1.     Ośrodek  jest placówką feryjną.

2.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.     Podstawą organizacji pracy Ośrodka jest:

1) projekt organizacyjny opracowany zgodnie ze statutem zatwierdzony przez organ prowadzący

    2) program wychowawczy Ośrodka

    3) program profilaktyki

    4) plan pracy Ośrodka

    5) przydział czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli
         i wychowawców na dany rok szkolny

   6)tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w miesiącu styczniu.

§13

1.     W szkołach Ośrodka  uczniowie realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego uwzględniającą stopień .  niepełnosprawności intelektualnej

2.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy lub grupa wychowawcza Ośrodka.

3.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim winna wynosić od 10- 16.

4.     Liczba uczniów w oddziale dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wynosi od 6-8.

5.     Liczba osób w oddziale rewalidacyjno wychowawczym, zwanym dalej zespołem wynosi od 2-4.

6.     W przypadku gdy, u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone określoną liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

7.     Liczba osób w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną wynosi od 2-4.

8.     W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ust.3,4,5.

9.     W zależności od warunków naboru i potrzeb szkoła może nie mieć pełnego ciągu klas.

10.  W uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane zajęcia w zespole łączonym z uczniów różnych klas, stanowiących klasę łączną.  

§14

1.W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Liczba uczniów powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w §13 Statutu i nie może przekraczać liczy stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej oraz nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka obcego zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż liczba uczniów określona  w §13 Statutu, grupa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. Przy podziale na grupy  uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów określona  w §13 Statutu.

2. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej świetlicy lub grupie wychowawczej Ośrodka powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w punktach 3,4,5,6 §13.

4. W zespołach edukacyjno-terapeutycznych w klasach I-IV zatrudnia się pomoc nauczyciela.

5. W uzasadnionych przypadkach w klasach V-VI zespołów edukacyjno- terapeutycznych oraz w Gimnazjum Nr 5 można zatrudnić  pomoc nauczyciela. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży uczestniczy pomoc nauczyciela.

§15

1.     Nauka w Ośrodku jest spełnianiem obowiązku szkolnego.

2.     Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

3.     Kształcenie dzieci i młodzieży może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1) 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,

2) 21 rok życia – w przypadku gimnazjum,

3) 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

§16

1.     Dojazd uczniów do i ze szkoły jest bezpłatny.

2.     Obowiązkiem gminy, w której dziecko zamieszkuje jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w drodze do i ze szkoły.

3.     Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, mają prawo do zwrotu kosztów biletów na trasie przejazdu szkoła-dom
i z powrotem. Zwrot kosztów biletu przysługuje również rodzicowi, opiekunowi sprawującemu opiekę w drodze do i ze szkoły.

4.     Zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły pokrywa gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia wg odrębnych przepisów.

§17

1.     Postępy dydaktyczne i wychowawcze uczniów są oceniane na każdym etapie edukacyjnym.

2.     W szkołach Ośrodka obowiązuje Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zróżnicowany dla każdego etapu edukacyjnego i stopnia niepełnosprawności intelektualnej ucznia.

3.     Wewnątrzszkolny System Oceniania określa skalę stopni szkolnych za osiągnięcia dydaktyczne i zachowanie oraz procedury odwołania od oceny zgodnie z odrębnymi przepisami .

§18

1.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.

2.      W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą specjalną a daną jednostką. 

3.      Dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, Dyrektor szkoły organizuje takie nauczanie lub zajęcia.

4.      Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze i zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia- wychowanka.

5.      W celu pełnego osobowego rozwoju osób objętych nauczaniem indywidualnym i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, Dyrektor Ośrodka w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

6.      Nauczanie indywidualne może odbywać się w szkole w szczególnie uzasadnionych przypadkach pod warunkiem wskazania w  orzeczeniu, że stan zdrowia znacznie utrudnia a nie uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

§19

1.Edukacja w 6-letniej szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim kończy się sprawdzianem.

2.Trzyletnie gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem.

3.Za organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego odpowiada Dyrektor pełniący funkcję przewodniczącego szkolnego zespołu 

  egzaminacyjnego.

4.Organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego określa wewnętrzna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  procedurami komisji okręgowej.

§20

1.       Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

2.       Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych dla uczniów dochodzących i dojeżdżających do szkoły.

3.       Grupa wychowawcza świetlicy liczebnie odpowiada oddziałowi klasowemu.

4.       Świetlica szkolna pracuje w oparciu o miesięczne plany pracy i regulamin świetlicy.

§21

1.     Dla uczniów spoza miejsca zamieszkania w Ośrodku organizuje się grupy wychowawcze.

2.     W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły oraz zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, organizuje wypoczynek, rekreację i rozrywkę, zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

1) wychowawcy grup realizują statutowe zadania Ośrodka, opracowując miesięczne plany pracy zgodne z planem wychowawczym i profilaktycznym Ośrodka i regulaminem pracy grup wychowawczych

2) liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej

3) w uzasadnionych okolicznościach mogą być organizowane łączone grupy wychowawcze w skład których wchodzą wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym

4)liczba wychowanków w „grupie łączonej” odpowiada proporcjonalnie liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej

3.     Liczbę grup i czas pracy z grupą wychowawczą określa w każdym roku szkolnym arkusz organizacyjny Ośrodka.

4.     Do każdej grupy, w skład której wchodzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi uczęszczający do klasy I-IV szkoły podstawowej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

5.     W uzasadnionych przypadkach (ciężkie schorzenie, niepełnosprawności sprzężone) dopuszcza się za zgodą organu prowadzącego zatrudnienie pomocy wychowawcy w grupie, w skład której wchodzą wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klas programowo wyższych. Dyrektor określa zajęcia, w których ze względu na potrzeby wychowanków uczestniczy pomoc nauczyciela.

6.      Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę.

7.     Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca i pomoc wychowawcy – opiekun nocny.

8.     Bieżącą działalnością grup wychowawczych Ośrodka kieruje  wicedyrektor.

9.     Grupa wychowawcza Ośrodka zapewnia wychowankom higieniczne warunki nauki, spożywania posiłków, zamieszkania i wypoczynku.

10.   Za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może również prowadzić działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie zimowych ferii szkolnych.

§22

W Ośrodku działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, zwane dalej WDN.

1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.

2. WDN działa w oparciu o roczne plany zespołu, zatwierdzone przez Radę

    Pedagogiczną.

3. Do zadań WDN należy:

1) wspólne uczenie się Rady Pedagogicznej

2) wzbogacanie, aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji

3) zespołowe rozwiązywanie problemów

4)  stałe ulepszanie koncepcji programu, organizacji zajęć i sposobu administrowania w procesie rozwoju szkoły

5) podejmowanie działań i decyzji dotyczących udziału instytucji doskonalenia zawodowego i zewnętrznych doradców w procesie WDN

6) organizowanie wyjazdów samokształceniowych – krajoznawczych

§23

1.  Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Ośrodka lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§24

1.Celem zapewnienia pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych

   i opiekuńczych oraz zapewnienia przepływu informacji w Ośrodku 

   funkcjonuje zespół kierowniczy w składzie:

a. Dyrektor Ośrodka

b. Wicedyrektorzy

c. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

 

ROZDZIAŁ 5

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH OŚRODKA

§25

1.Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez:

1) zespoloną działalność dydaktyczno-wychowawczą, rewalidacyjno-opiekuńczą nauczycieli, wychowawców, pracowników służby zdrowia, personelu administracyjno-obsługowego oraz rodziców stosownie do warunków Ośrodka

2) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i samorządowym

 1. Szkoła realizuje plany i programy kształcenia, wychowania i profilaktyki.
 2. Na wszystkich etapach kształcenia obowiązuje nauczycieli podstawa programowa.
 3. Ośrodek zapewnia:

a.   opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

b.   odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 

           dydaktyczne

c.    realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu   profilaktyki, odpowiednich dla danego stopnia niepełnosprawności i  stopnia niepełnosprawności intelektualnej

d.    pomoc psychologiczno- pedagogiczną  udzielaną uczniom, polegającą na rozpoznawaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych

e.   udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom, polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla ucznia

f.    integrację ze środowiskiem

g.   przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym

5.  Działalność edukacyjna określana jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność z punktu widzenia dydaktycznego

2) program wychowawczy Ośrodka, który opisuje w sposób całościowy  wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest  realizowany przez wszystkich nauczycieli, wychowawców  i pracowników niepedagogicznych Ośrodka,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

6.   Działalność opiekuńcza Ośrodka jest realizowana odpowiednio do istniejących potrzeb.

7.    Nauczyciele realizują zadania:

1)  rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży

2)  organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, a w szczególności:

   a. wybierają lub opracowują programy nauczania,

   b. opracowują dla każdego ucznia w zespole do spraw psychologiczno pedagogicznej indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży

  c. przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne

3) planują i koordynują udzielanie  pomocy psychologiczno-  pedagogicznej uczniowi współdziałając w zespole do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej powołanym przez dyrektora Ośrodka

4) wspierają rodziców.

§26

1. Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja prowadzona w izbie lekcyjnej, a także na terenie rekreacyjnym Ośrodka i poza nim.

1)   godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy między lekcjami nie mogą być  krótsze niż 10 minut, a co najmniej jedna przerwa powinna być dłuższa i   wynosić nie mniej niż 15minut

2)  uczniowie korzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

3)  każdy uczeń może uzyskać indywidualną pomoc pedagogiczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną zgłaszając się bezpośrednio lub za pośrednictwem nauczyciela-wychowawcy do pedagoga, psychologa, reedukatora, logopedy, rehabilitanta

4)  dla pogłębienia wiadomości uczniów, rozwoju ich zainteresowań
i uzdolnień, dla przygotowania ich do udziału w życiu społecznym
i wdrażania do spędzania wolnego czasu w sposób kulturalny, szkoła może organizować i prowadzić zajęcia pozalekcyjne i koła sportowe, informatyczne, itp. w ramach posiadanych środków finansowych

3. Szkoła organizuje naukę języka obcego.

4. Uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych wymaga pisemnej zgody rodziców.

5. Podstawową jednostką organizacyjną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim są zespołowe zajęcia rewalidacyjno -  wychowawczy zwane dalej oddziałem rewalidacyjno-wychowawczym.

6.Oprócz zajęć rewalidacyjno- wychowawczych Ośrodek zapewnia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zajęcia terapeutyczne i usprawniające ruchowo, zajęcia rekreacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§27

1. W Ośrodku działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne i uzdolnienie

2)  określanie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

3)  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji dla uczniów gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej,

4)  określenie zasad i zakresu działań wspierających rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym specjalistami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

5)  ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce

6)  na wniosek rodziców ustalenie zakresu współpracy z rodziną wychowanka po opuszczeniu przez niego placówki.

3.Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla każdego ucznia.

4.W przypadku ucznia rozpoczynającego kształcenie od początku roku szkolnego, indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny opracowuje się do 30 września danego roku szkolnego. Jeżeli dziecko uczęszczające już do szkoły, otrzyma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego, program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia tego orzeczenia w placówce. W przypadku, gdy program edukacyjno- terapeutyczny zostanie opracowany  na okres krótszy niż okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nowy program opracowuje się 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program.

5.Szczegółowe zasady pracy zespołu określają obowiązujące w Ośrodku „Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w SOSW”.

§28

1.  Dopuszcza się zmianę kwalifikacji ucznia. Podstawę do zmiany kwalifikacji 

     stanowi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§29

1.  Jeżeli w Ośrodku przebywa wychowanka w ciąży, Ośrodek zapewnia jej opiekę, przygotowując do macierzyństwa a także pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. O ciąży wychowanki Dyrektor Ośrodka powiadamia odpowiednio rodziców lub sąd rodzinny. Ciąża   i macierzyństwo wychowanki nie wyklucza dalszego jej pobytu    w Ośrodku.

§30

1.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami:

1)  Ośrodek zapewnia wychowankom i pracownikom pełne bezpieczeństwo podczas nauki i pracy odpowiadające przepisom sanitarno- epidemiologicznym oraz właściwy stan techniczny zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przepisy p/pożarowe

2)  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren Ośrodka objęte są nadzorem kamer CCTV. Program Wychowawczy określa zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.

3)  dzieciom i młodzieży przebywającym w Ośrodku zapewnia się stosownie do potrzeb:

a.    odpowiednie warunki niezbędne do realizacji zadań związanych z terapią, kształceniem, wychowaniem, opieką i rewalidacją

b.   odpowiednie warunki lokalowe

c.     wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka wg ustalonych norm i zasad żywieniowych

2.Opiekę nad uczniami pełni nauczyciel uczący. W czasie przerwy nauczyciel    dyżurujący. Dyżury zaczynają się każdego dnia 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Podzielone są na dwie zmiany. Dyżury pełnione są w wyznaczonych miejscach.

3.W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur pełnią nauczyciele     zastępujący go. Zasady sprawowania dyżuru określa regulamin dyżurów:

4.  Pracownie szkolne muszą mieć wywieszony i łatwo dostępny regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Za ich opracowanie odpowiada opiekun pracowni. 

5.  Środki chemiczne muszą być umieszczone w odpowiednich naczyniach
z napisem informującym o ich treści i stwierdzającym niebezpieczeństwo lub szkodliwość dla zdrowia. Środki żrące i trujące muszą być zabezpieczone w odpowiednich   pomieszczeniach w szafach.

6.  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia mogą odbywać się wyłącznie w obecności nauczyciela. Stanowiska pracy powinny być dostosowane do psychofizycznych i antropometrycznych warunków ucznia.

7.  Wszelkie maszyny i inne urządzenie techniczne muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie i pełną sprawność działania i bezpieczeństwa pracy oraz instrukcję obsługi. Uczniowie muszą być zapoznani z bezpiecznymi zasadami ich użytkowania a odpowiedni zapis o przeszkoleniu winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Urządzenia niesprawne muszą być oznakowane.

8.Organizację wycieczek poza Ośrodek określa regulamin organizacji wycieczek szkolnych.

9.   Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt oraz zapewnienie właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

10.       Wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia jest zabronione.

11.       W czasie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku nauczyciel- wychowawca winien niezwłocznie sporządzić protokół powypadkowy który po zatwierdzeniu winien być wysłany do ZUS.  Sprawę dokumentacji powypadkowej regulują odrębne przepisy.

12.       W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych nauczyciele muszą zapoznać uczniów z przepisami ruchu drogowego przy współudziale instytucji i organizacji zajmujących się tymi zagadnieniami. Organizowane powinny być różne formy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego.

13.       Szczególnie wychowawcy klas pierwszych muszą zapoznać dzieci ze szkołą, jej otoczeniem i drogą do i ze szkoły.

14.       Uczniowie do lat 7 lub uczniowie, którzy są niezdolni rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem są doprowadzani lub odbierani ze szkoły przez rodziców lub opiekunów. Obowiązkiem wychowawcy jest przyjęcie od rodzica lub opiekuna oświadczenia o sposobie przybycia i powrotu ucznia do i ze szkoły.

§31

1.     Nauczyciel klasy specjalnej sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka na lekcję do jej zakończenia, nauczyciel oddziałów rewalidacyjno –wychowawczych i zespołów edukacyjno –terapeutycznych w czasie całego pobytu w szkole a wychowawca grupy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 1. Nauczyciele wychowania fizycznego winni zabezpieczyć przedmioty wartościowe oraz odzież uczniów w czasie zajęć obowiązkowych
  i pozalekcyjnych.
 2. Nauczyciel kl. I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych ma obowiązek po skończonych lekcjach sprowadzić uczniów do szatni świetlicy lub odprowadzić do grupy.
 3. Uczniowie, których rodzice oświadczyli, że ich dziecko nie może samodzielnie wracać ze szkoły, przebywają pod opieką nauczycieli do czasu ich przekazania rodzicom lub opiekunom.
 4. Wychowawca klasy i grupy ma obowiązek zapoznać się z informacjami
  o swoich wychowankach zawartymi w dokumentacji zdrowotnej, aby od pierwszego dnia nauki otoczyć szczególną opieką dzieci z zaburzeniami oraz skierować je na zajęcia reedukacyjne.
 5. Nauczyciel i wychowawca za zgodą rodziców winien znać warunki materialne rodziny wychowanka.
 6. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać stypendium lub pomoc materialną.
 7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca klasy prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny.
 8.  Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w  przypadku:

            1) pisemnie uzasadnionego wniosku klasowej Rady Rodziców

       2) wniosku Rady Pedagogicznej

            3) prośby nauczyciela

            4) konieczności zmian organizacyjnych

 1. Nauczyciel ma obowiązek do współpracy z rodzicami. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształtowania dzieci uwzględniają prawo rodziców do:

       1)  znajomości i współdecydowania o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych w Ośrodku, danej klasie i grupie wychowawczej

  2)  znajomości przepisów dotyczących zasad klasyfikowania, promowania, oceniania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych i sprawdzających oraz procedur odwołań od oceny

        3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce

        4) uzyskania informacji i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci

 

§32

1.  Wychowawca  grupy  wychowawczej:

    1) Organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy w grupie wychowawczej,
        a w szczególności:

a)     Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków oraz planuje sposoby ich zaspokojenia,

b)     Rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia wychowanków oraz dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

c)     Przygotowuje wychowanków do samodzielności w życiu społecznym,

d)     Prowadzi działania wspierające rodziców ucznia,

e)     Aktywnie wspiera działalność edukacyjną szkoły,

f)      Współdziała z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz  w razie potrzeb z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny dzieci, młodzieży,

g)     Prawidłowo prowadzi dokumentację grupy i każdego wychowanka

h)     Realizuje z wychowankiem indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny,

i)      Odpowiada za estetykę oraz higienę w pomieszczeniach swojej grupy wychowawczej.

§33

1.  Nauczyciele i wychowawcy mają prawo do:

     1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów

     2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności

         innych ludzi

      3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, 

         swobody wyboru metody jego realizacji

     4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy

      5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego

 

 

ROZDZIAŁ 6

PRACOWNICY OŚRODKA

 

§34

W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy:

 1. Pedagogiczni: nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, logopedzi, rewalidatorzy, bibliotekarz, rehabilitant, terapeuci.
 2. Pracownicy ekonomiczno-administracyjni  i obsługi.

§35

1.   W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych i terapeutycznych Ośrodek  zatrudnia pedagoga i psychologa.

2.  Do zadań pedagoga należy:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

     2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

   3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

   4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

     5) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia

 6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§36

1.Do zadań psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

   3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

   4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

   5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo – zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

§37

1.Ośrodek prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb nauczania i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. 

1) Z biblioteki mogą korzystać:

a) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka

b) rodzice

2) Zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub zwrócić inną przydatną bibliotece o tej samej wartości co książka zagubiona.

3)Biblioteka realizuje zadania poprzez:

a) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych

b) podejmowanie  różnorodnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej z zakresu rozwoju czytelnictwa

c) pełnienie funkcji ośrodka edukacji czytelniczej i informacyjnej

d) udostępnianie internetu

4) Biblioteka znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, które umożliwia:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów

b) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w grupach lub w oddziałach

d) pracę z internetem

5) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu.

6) Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

a)   gromadzenie i udostępnianie zbiorów

b)  udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowościach

c)   informowanie czytelników o zbiorach bibliotecznych

d)  poradnictwo w wyborach czytelniczych

e)   zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury

f)    prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych lub wycieczek bo bibliotek pozaszkolnych

g)  udostępnianie nauczycielom, uczniom i wychowawcom potrzebnych materiałów

h)  udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece

i)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia Rady Pedagogicznej

j)    rozwijanie kultury czytelniczej uczniów

k)   dobra znajomość posiadanych zbiorów

l)    dobra znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań

m) zakup książek, czasopism, pomocy audiowizualnych i edukacyjnych programów komputerowych w miarę posiadanych środków

n)  ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych

o)   selekcjonowanie zbiorów i naprawa książek

p)  organizowanie warsztatu informacyjnego

q)  opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki

r)   doskonalenie swojego warsztatu pracy

s)   nauka i doskonalenie korzystania z internetu.

2.Zadania nauczyciela  rewalidatora,  rehabilitanta i innych specjalistów obejmują zakres czynności i obowiązków przewidzianych dla wszystkich nauczycieli oraz dodatkowe czynności wynikające ze specyfiki ich pracy określone w zakresie czynności pracownika wg odrębnych przepisów.

§38

W Ośrodku są stanowiska wicedyrektorów a ich liczbę określają odrębne przepisy.

1.   Zakres zadań i obowiązków wicedyrektorów określa Dyrektor z   

     uwzględnieniem potrzeb i zadań szkoły oraz grup wychowawczych.

2.   Wicedyrektor Ośrodka z upoważnienia Dyrektora jest bezpośrednim

    przełożonym służbowym dla pracowników pedagogicznych i obsługi szkoły.

3.   W czasie pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą wicedyrektor ma prawo

     do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.

§39

1.Ośrodek może zatrudniać pracowników personelu medycznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Opiekę medyczną nad wychowankami sprawuje:

1) pielęgniarka- indywidualna praktyka pielęgniarska

3. Opieka wobec dziecka chorego polega na zawiadomieniu rodziców o stanie zdrowia dziecka. Zawiadomienia dokonuje wychowawca lub nauczyciel w porozumieniu z pielęgniarką. Obowiązkiem rodziców jest zabranie dziecka do domu na okres choroby.

4.   W szczególnie uzasadnionych wypadkach Ośrodek może dokonać zakupu leków dla dziecka chorego, którego rodzice nie mają środków na tego rodzaju zakup. Decyzje podejmuje Dyrektor z wychowawcami i pielęgniarką.

§40

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników niepedagogicznych:

     1) ekonomicznych i administracji

     2) obsługi

2.  Pracownicy administracji i obsługi wykonują zadania określone zakresem

    obowiązków, które określa Dyrektor Ośrodka.

3.  Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy Kodeksu Pracy.

§41

1. Pracownicy niepedagogiczni w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę są zobowiązani:

-przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe

-w czasie wykonywania pracy zabezpieczyć środki chemiczne i urządzenia elektryczne

-udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępować zgodnie z procedurą w sytuacjach zagrożenia

-zawiadomić wychowawcę, nauczyciela, dyrektora o zaistniałym wypadku.

 

ROZDZIAŁ 7

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE OŚRODKA

§42

Zasady rekrutacji

1.    Wychowankowie Ośrodka przyjmowani są do placówki na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

2.    Do szkoły przyjmowani są uczniowie na wniosek rodziców, opiekunów.

3.     Podstawą skierowania i przyjęcia ucznia do szkoły jest orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.    Zasady przyjęcia do Ośrodka:

1)  aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

     o potrzebie kształcenia specjalnego

     2) skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania     dziecka

      3)  podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej

      4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

         ( dla ubiegających się o przyjęcie do szkoły wyższego szczebla)

5.   Wykaz wymaganych dokumentów:

1) orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego

2) 2 zdjęcia

3) odpis aktu urodzenia

4) poświadczenie zameldowania

5) numer PESEL

6) opinia pedagogiczna

7) obowiązująca dokumentacja szkolna

8) dla wychowanka grupy wychowawczej ośrodka:

       a. podanie o przyjęcie do grupy wychowawczej

       b.  oświadczenie o opiece nad uczniem podczas dojazdu do ośrodka i powrotu do     domu

6.   Nabór do szkoły trwa cały rok w miarę posiadanych miejsc. Do szkoły i grup wychowawczych przyjmowani są uczniowie bezobwodowo.

7.   Do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 4 przyjmowani uczniowie muszą dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze sprawdzianu z klasy szóstej szkoły  podstawowej.

8.   Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły ponadgimnazjlnej.  

9.   Tryb przyjmowania wychowanków do Ośrodka określa regulamin.

10.        Umieszczenie małoletniego w placówce odbywa się na pisemną prośbę

       rodziców lub postanowieniem sądu.

11.  Do placówki nie przyjmuje się wychowanków:

     1)  chorych fizycznie lub psychicznie wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy

2) uzależnionych od środków odurzających i środków psychotropowych skierowanych na leczenie do placówki specjalistycznej

3) z orzeczoną demoralizacją i skierowanych wyrokiem sądu do placówki resocjalizacyjnej

12. Dowiezienie dziecka do placówki jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów /w przypadku dzieci podsądnych, na koszt placówki z której jest przeniesiony/.

13.              Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd opiekuńczy ograniczył prawo do osobistej styczności z dzieckiem odbywają się według zasad określonych przez sąd.

§43

1.      Odpłatność za wyżywienie dzieci przebywających w Ośrodku ponoszą rodzice według stawki dziennej ustalonej przez Dyrektora ośrodka w oparciu o koszty surowca.

2.      W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych organ prowadzący placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat.

§44

1.   Prawa i obowiązki uczniów:

1) Uczeń ma prawo do:

a.   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie   z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej

b.  pomocy psychologiczno- pedagogicznej i prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami

c.   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i grupie zapewniającym bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

d.  korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami finansowymi Ośrodka

e.   szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie  dydaktyczno-wychowawczym, rewalidacyjnym i resocjalizacyjnym

f.    swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Ośrodka a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

g.  rozwijania zainteresowań

h.  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

i.    korzystania z pomieszczeń szkolnych i  grupy, pracowni specjalistycznych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

j.    wpływania na życie Ośrodka przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Ośrodku

k.   współpracy z placówką po opuszczeniu przez niego Ośrodka

  2) Uczeń ma obowiązek:

a. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie

b. uczestniczenia w procesie rewalidacji i resocjalizacji

c. przeciwstawienia się przejawom wulgarności i brutalności

d. szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi

e. okazywania szacunku dorosłym i kolegom

f. szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych

g. dbania o estetyczny i schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju

h. w dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (a także w inne wyznaczone dni) noszenia stroju galowego

i.  przedstawienia pisemnych usprawiedliwień od rodziców za nieobecność w czasie zajęć szkolnych, dopuszcza się możliwość usprawiedliwienia w formie ustnej, usprawiedliwienie winno wpłynąć w dniu następnym po okresie nieobecności ucznia

j.  dbania o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro-sprzęt, meble, pomoce i przybory szkolne, a w szczególności: szanowanie mienia      własnego i cudzego, nie zaśmiecanie pomieszczeń, nie niszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu

k. podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego

l. nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły
 bez zgody nauczyciela

ł. dostarczenia  przeciwwskazania lekarskiego dotyczącego zwolnienia z niektórych zajęć

m.  nie przynoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

n. dbania o życie i zdrowie, wystrzegania się nałogów.

 

§45

1.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze, a także udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami.

1) Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od  dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do Dyrektora szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu decyduje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

§46

 

1.  Pobyt w placówce ustaje z powodu:

1) ukończenia szkoły

2) zakwalifikowanie wychowanka do innej formy opieki

3) skreślenia z listy uczniów

4) przeniesienia ucznia do innej szkoły na prośbę rodziców, lub decyzją Kuratora Oświaty

2. Dyrektor szkoły  może skreślić ucznia z listy  po ukończeniu 18 roku życia w przypadku:

   1)  nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w placówce trwającej ponad 6 tygodni licząc od daty powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych, policji lub sądu zależnie od okoliczności, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

   2)  rezygnacji wychowanka  lub jego rodziców

   3)  zakwalifikowania do innej formy opieki

3.     Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje   do Kuratora Oświaty  Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

  1)  picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę

  2)  posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych

  3)  stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego

4. Wychowanka można skreślić z listy wychowanków po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną za rażące naruszenie regulaminu(normy społeczne, obyczajowe).

5. Wychowanka grupy wychowawczej można zawiesić w prawach wychowanka stosując tę formę jako ostrzeżenie przy założeniu skuteczności prowadzonego działania wychowawczego.

6. Dyrektor przekazuje dokumenty wychowanka skreślonego z listy do instytucji lub osoby, która występowała z wnioskiem o umieszczenie wychowanka w Ośrodku.

7. W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka uprawniona osoba:

 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające

     2) powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców ucznia lub policję .

§47

1.     W sprawach wychowanków skierowanych do placówki na podstawie  orzeczenia sądu o ewentualnej zmianie formy i zakresu opieki postanawia sąd.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.
 2.  

§48

    1. Zabrania się użytkowania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

    2. Ośrodek nie odpowiada za utratę telefonu komórkowego na terenie Ośrodka   i nie będzie wszczynać procedury postępowania odnalezienia  telefonu komórkowego.

§49

1.W Ośrodku stosuje się nagrody i kary.

1) ucznia nagradza się za:

a.   bardzo dobre wyniki w nauce

b.  wzorowe zachowanie

    c.  wybitne osiągnięcia i pracę społeczną

    d. dzielność i odwagę

2) nagrodami są:

a. pochwała wychowawcy klasy wobec klasy

b. pochwała wychowawcy wobec rodziców

c. pochwała Dyrektora wobec uczniów szkoły

d. pochwała Dyrektora wobec rodziców

e. nagroda rzeczowa

f. dyplom

g. list pochwalny do rodziców

h. wpis do kroniki szkolnej

§50

1. Ucznia karze się za nie przestrzeganie regulaminu.

1) wobec ucznia można zastosować karę:

a.    upomnienie wychowawcy klasy

b.    ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o negatywnym zachowaniu ucznia

c.    upomnienie lub nagana Dyrektora Ośrodka

d.     zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

e.    zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz

f.     przeniesienie do innej klasy w szkole

g.     zawieszenie w prawach wychowanka do udziału w zajęciach lekcyjnych

h.    przeniesienie do innej szkoły

i.      skreślenie z listy uczniów w przypadku nie rokowania nadziei przy jednoczesnym osiągnięciu 18 roku życia

2) przeniesienie do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach:

a. jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary

b. jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, pobicie, wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy itp.

c. za notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji

d. za wysoką (przekraczającą 40%) absencję na lekcjach spowodowaną ucieczkami i wagarami

3) o zastosowaniu kary  z ustępu 1 punkt 1)  podpunkt f, g, h decyduje Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. O zastosowaniu kary ust.1 punkt 1) podpunkt h decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna

4) przy zastosowaniu kary ważne jest udokumentowanie i zastosowanie gradacji kar

5) Dyrektor Ośrodka może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego

6) o zastosowaniu kary należy powiadomić rodzica

 Od kary uczeń ma prawo odwołania w ciągu siedmiu dni. Kara jest zawieszona aż do momentu odwołania.

§51

Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do Dyrektora Ośrodka.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga i wychowawcy klasy ucznia. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta
w tym trybie decyzja jest ostateczna.

§52

1.  W przypadku naruszenia przez pracownika Ośrodka praw dziecka lub praw ucznia, uczniowi przysługuje prawo złożenia skargi do Dyrektora.

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka.

1) skargi mogą być składane przez samego wychowanka, jego rodzica lub opiekuna

2) skargi przyjmowane są tylko w formie pisemnej

3) Dyrektor rozpatruje skargę i w terminie siedmiu dni informuje o podjętych decyzjach

4) odwołanie od decyzji Dyrektora rozpatruje Rada Pedagogiczna

5) odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący

3. Informacje o instytucjach, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka znajduje się w sekretariacie oraz u pedagoga Ośrodka.

§53

Nieklasyfikowanie ucznia może nastąpić wówczas, gdy nie ma podstaw do ustalenia oceny, a uczeń opuścił 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1.  Uczeń niesklasyfikowany, na prośbę rodzica, za zgodą Rady Pedagogicznej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

§54

W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który stanowi załącznik numer 1, program wychowawczy, który stanowi załącznik numer 2 i program profilaktyki, który stanowi załącznik numer 3.

§55

1. Nauczyciele i wychowawcy znają i przestrzegają procedury postępowania

     w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją, alkoholizmem

     i uzależnieniami.

2.  Procedury te określają odrębne przepisy i regulaminy.

 

ROZDZIAŁ 8

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

§56

1.  Dokumentacja organizacyjna ośrodka:

1) Akt założycielski

2) Statut

3) Regulamin organizacyjny

4) Regulamin pracy pracowników nie będących nauczycielami

5) Instrukcja kancelaryjna

6) Instrukcja inwentaryzacyjna

7) Instrukcja kasowa

8) Jednolity rzeczowy wykaz akt

9)Instrukcja gospodarki drukami ścisłego zarachowania

10) Instrukcja inwentaryzacyjna

11) Procedury organizacji kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji

12) Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków

13) Polityka rachunkowości

14) Regulamin zamówień publicznych

15) Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

16) Regulamin służby przygotowawczej

17) Regulamin Rady Pedagogicznej

18) Regulamin Samorządu Uczniowskiego

19) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

20) Regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli

21) Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

22) Procedury ochrony i przetwarzania danych

23) Zasady organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

24) Księga zarządzeń Dyrektora

25) Księga kontroli zewnętrznej

26) System Informacji Oświatowej

2.  Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki:

1) Księga Uczniów

2) Księga Wychowanków

3) Księga meldunkowa grup wychowawczych

4) Księga arkuszy ocen i arkusze ocen

5) Dzienniki lekcyjne

6) Dziennik zajęć opiekuńczo- wychowawczych

7) Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

8) Dziennik indywidualnego nauczania i dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

9) Dziennik zajęć świetlicowych

10) Dziennik pedagoga, psychologa szkolnego

11) Protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego

12) Dokumenty sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

13) Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej

14) Imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych,

15) Roczny plan pracy Ośrodka

16) Program wychowawczy szkoły

17) Program profilaktyki

18) Szkolny plan nauczania

19) Szkolny zestaw programów nauczania

20) Plan doskonalenia nauczycieli

21) Plan nadzoru pedagogicznego

22) Dokumentacja nadzoru

3.  Dokumentacja kadrowa:

1) Akta personalne pracowników

2) Książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych

3) Zaświadczenie o szkoleniach bhp

4) Księga zastępstw

5) Listy obecności

6) Plan urlopów

7) Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego

4.  Dokumentacja finansowa ośrodka:

1) Plan finansowy szkoły

2) Sprawozdania finansowe

3) Polityka rachunkowości, plany kont

4) Umowy,

5) Dokumentacja zamówień publicznych

6) Dokumentacja funduszu socjalnego

7) Księga główna

8) Listy płac

9) Rejestr druków ścisłego zarachowania

10) Ubezpieczenia

11) Księgi inwentarzowe

12) Księgi kontroli wewnętrznej

5.  Dokumentacja dotycząca bazy i warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1) Księga obiektu – aktualne wpisy wyników przeglądów

2) Księga kontroli sanitarnej

3) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

4) Instrukcja obsługi urządzeń

5) Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki

6) Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe

7) Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe

6.  Dane zawarte w/w dokumentach udostępniane są w sekretariacie ośrodka

na wniosek zainteresowanych za zgodą Dyrektora placówki.

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§57

1.     Statut Ośrodka uchwalany jest przez Radę Pedagogiczną.

2.     Wszelkie zmiany w statucie Ośrodka należą do kompetencji Rady Pedagogicznej.

3.     Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły.

4.     Znowelizowany Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.