Załącznik nr……. do Statutu

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD

 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO   

IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 8

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym        

 

GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 4

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim

 

GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 5

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym            

 

SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi          

 

          

 

I.    ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

1.   Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca  2015r.  w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2.   Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

§ 2

 

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania

 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej oceny zachowania

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7) ustalanie  warunków i sposobu  przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 

II.  CELE OCENIANIA

 

§ 3

 

1.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

3) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć

4)  udzielanie wskazówek  do samodzielnego planowania własnego rozwoju

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

6) pomoc nauczycielom w doskonaleniu organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

7) uzyskiwanie wyników zgodnych ze standardami osiągnięć i wymagań

 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA

 

§ 4

 

1.   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

  1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

 

§ 5

 

1. Sposoby  informowania  uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach:

 

1)  wpisywanie  ocen w zeszytach  i dzienniczkach ucznia oraz zeszytach kontaktów

2)  ustne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówkach oraz indywidualnych rozmowach

 

3)  pisemne sporządzenie wykazu ocen śródrocznych i rocznych ucznia i przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom)

4)  wypełnianie kart oceny opisowej

§ 6

1.   Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.   Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

3.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

4.   Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest przechowywana przez poszczególnych nauczycieli przez dany rok szkolny.

§ 7

 

1.   Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.   Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym oraz ucznia  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania prze niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

3.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę w szczególności wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego  - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7.   Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej  lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§ 8

 

1.   Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej „indywidualnym nauczaniem” organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

2.   Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

3.   Indywidualne nauczanie prowadzone  jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły.

4.   W uzasadnionych przypadkach nauczanie dziecka może być realizowane na terenie szkoły.

5.   Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klasy I – III szkoły podstawowej realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów klas IV -  VI szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ciągu co najmniej 3 dni.

6.   Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.

7.   Na świadectwie ucznia nauczanego indywidualnie powinny się znaleźć oceny ze wszystkich przedmiotów objętych ramowym planem nauczania dla danej klasy.

 

§ 9

 

1.   Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.   Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia wyrażonej na piśmie.

3.   Decyzje, o których mowa w pkt.2, podejmuje się nie później niż;

1)  w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI;

2)   w przypadku gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy - do końca lutego w klasie III.

4.   Fakt przedłużenia  etapu edukacyjnego odnotowujemy :

                          

1)  w arkuszu ocen z zapisem „przedłużono etap edukacyjny o rok nauki”

2)  uczniowi, któremu przedłużono etap edukacyjny wydaje się zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 

 

 

IV. KLASYFIKACJA, SKALA OCEN, EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY

 

§ 10

 

1.   Klasyfikacja śródroczna  polega na okresowym podsumowywaniu  osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.   Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć  edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.   Klasyfikację śródroczną  uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Dokładną datę klasyfikacji określa każdorazowo zarządzenie dyrektora.

4.   Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku  szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.               

5.   Klasyfikacja roczna  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.   Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7.   Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.   Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.

  1. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

11. Na miesiąc przed rocznym  posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

12.              Informację  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych poszczególni nauczyciele przekazują uczniom podczas lekcji i odnotowują w zeszycie przedmiotowym.

13.              Informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniowi wychowawca klasy na piśmie – dzienniczek ucznia.

14.              Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem w zeszycie przedmiotowym i dzienniczku ucznia informację o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku braku potwierdzenia podpisem, pismem wysłanym przez wychowawcę klasy na adres domowy ucznia.

15.              Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie jest oceną ostateczną.

16.               Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować  na piśmie do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych w terminie niedłuższym  niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych.

17.               We wniosku uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) określają o jaką ocenę uczeń się ubiega.

18.               Na podstawie wniosku zainteresowany uczeń podpisuje kontrakt z nauczycielem i wychowawcą.

19.               W kontrakcie nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny określa:

1)  zakres materiału

2)  wymagania edukacyjne (kryteria oceny) niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywana ocen klasyfikacyjnych

3)  formę podwyższania oceny: ustną i pisemną

4)  termin

20. Termin wyznaczony przez nauczyciela nie może przekroczyć terminu wystawiana ocen śródrocznych i rocznych.

21. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w kontrakcie powoduje ustalenie rocznej oceny takiej jaka była przewidywana.

22. W przypadkach losowych ponowny termin wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą.

23. Z przeprowadzonej formy podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel przedmiotu sporządza protokół, w którym odnotowuje:

1) nazwę zajęć edukacyjnych

2) imię i nazwisko nauczyciela

3) imię i nazwisko ucznia

4) termin podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

5) zadania

6) ustaloną przez nauczyciela ocenę klasyfikacyjną

7) ocena ta jest ostateczną

8) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego

9) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

24.  Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

25. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora Ośrodka o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie niedłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

26. W przypadku otrzymania pisemnego podania ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor powołuje komisję, która analizuje dokumentację wychowawcy klasy dotyczącą zachowania ucznia.

27. W skład komisji, o której mowa w ust. 26 wchodzą:

1) dyrektor Ośrodka , albo wicedyrektor jako przewodniczący komisji

2) wychowawca klasy

3) wskazany przez dyrektora Ośrodka nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

4) pedagog

5) psycholog

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

7) przedstawiciel Rady Rodziców

28. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

29. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

30. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

2)  termin posiedzenia

3)  imię i nazwisko ucznia

4)  wynik głosowania

5)  ustaloną ocenę  klasyfikacyjną zachowania z uzasadnieniem

6)  protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

31. Wychowawca klasy na wniosek nauczyciela przedmiotu ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o planowanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

32. Kopia informacji podpisana przez wychowawcę klasy i nauczyciela przedmiotu wraz z podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub potwierdzenie wysłania zawiadomienia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru winna znajdować się w dokumentacji ucznia

33.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

34. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 11.

35. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  z zastrzeżeniem § 11.

36. Uczeń  kończy szkołę podstawową  i gimnazjum:

1)  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się  roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których  realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne   

2)  w przypadku szkoły podstawowej  i gimnazjum  - ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu  lub egzaminu

3)  uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

37.Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa pkt.36 ppkt.1 i 2 powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

38. O  ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna , uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, o którym mowa w art. 71 b ust. 1b  U o SO.

 

§ 11

 

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

2)  sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń . Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.   W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji

b) wychowawca klasy

c)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

d) pedagog

e) psycholog

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego

g) przedstawiciel rady rodziców

4.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian

b)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

c)    termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności

d)    imię i nazwisko ucznia

e)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

b)    termin posiedzenia komisji

c)    wynik głosowania

d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

e)    protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.   Do protokołu z pracy komisji w przypadku ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w wyniku sprawdzianu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Punkty od 1 do 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

§12

 

1.   Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2.   Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według skali określonej w  § 13.

3.   W klasach I – III szkoły podstawowej oceny bieżące z zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

4.   W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ocenami opisowymi.

5.   W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania   ocenami opisowymi.

6.   Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

8.   W przypadku, o którym mowa w § 12 pkt. 7 roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalone według skali określonej w § 13 pkt. 1 i pkt. 7.

9.   Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażone według skali określonej w § 13 pkt. 1 i pkt. 7.

10. Oceny bieżące,  śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

12. Oceny opisowej w klasach I – III dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim dokonuje się według opracowanego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzoru „ karty oceny opisowej ucznia klasy I – III”. Załącznik nr 1.

13. Dopuszcza się zapisywanie ocen bieżących cyfrą w skali punktowej od 5 – 2.

·       Poziom bardzo dobry – 5 pkt. (bardzo dobrze) – uczeń włożył maksymalny wysiłek w opanowanie określonych umiejętności i wiadomości. Pracuje pilnie w szybkim tempie, bez problemu pokonuje trudności, wytrwale dąży do osiągnięcia celu. Starannie i poprawnie wykonuje powierzone mu zadania. Wykonuje je samodzielnie.

·       Poziom dobry  - 4 pkt. (dobrze) – uczeń włożył duży wysiłek w opanowanie określonych umiejętności i wiadomości. Powierzone zadania stara się wykonywać samodzielnie, jednak przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela. W działaniu dąży do osiągnięcia celu, a trudności nie zniechęcają go. Pracuje w dobrym tempie, z mniejszym zaangażowaniem w działalność twórczą i samodzielną.

·       Poziom średni – 3pkt. (musisz popracować) – uczeń włożył  umiarkowany wysiłek w opanowanie określonych wiadomości i umiejętności. Wymaga kontroli i częstego naprowadzania w dążeniu do określonego celu. Zadania wykonuje w tempie wolnym. Ne zawsze zwraca uwagę na staranność i poprawność. Nie zawsze pracuje systematycznie, wykazuje słabe zaangażowanie w działalność twórczą i samodzielną.

·       Poziom niski 2 pkt. – (słabo, ćwicz więcej) – uczeń włożył minimalny wysiłek w opanowanie określonych wiadomości i umiejętności. Pracuje bardzo wolno i niesystematycznie. Nie angażuje się w pracę by osiągnąć cel. Szybko się zniechęca. Nie przejawia chęci do działalności twórczej. Często nie potrafi wykonać zadań samodzielnie, wymaga ciągłej pomocy i kontroli nauczyciela.

14. Ocena z religii jest wyrażona stopniem (zgodnie z odrębnymi przepisami).

 

 

§ 13

 

1.   Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny od celującej do dopuszczającej.

3.   Negatywną oceną klasyfikacyjną  jest ocena niedostateczna.

4.   Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiają   nauczyciele przedmiotów wg opracowanych kryteriów oceniania z tych przedmiotów. Oceny śródroczne wpisujemy w dzienniku w formie skrótów, natomiast  roczne  w pełnym brzmieniu.

5.   Ustala się następujące ogólne kryteria ocen (stopni szkolnych) z zajęć edukacyjnych:

1)  ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie wiedzy posiada niewielkie braki: zna fakty i pojęcia, stosuje język przedmiotu

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu

6.   Przedmiotowe kryteria oceniania opracowują nauczyciele uczący danego przedmiotu indywidualnie lub zespołowo (jeśli danego przedmiotu uczy więcej niż 1 nauczyciel w szkole).

7.   Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od  klasy IV szkoły podstawowej ustala się według skali:

 

Stopień

Skrót literowy

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

ndp

naganne

ng

 

8.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

9.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania ucznia uwzględnia następujące obszary:

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2)  dbałość  o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły

4)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

5)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Załącznik nr 2.

 

§ 14

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum z wyjątkiem klasy programowo najwyższej ( VI SP , III Gimn) mogą być  promowani do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania  oraz  rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. Informację o promowaniu zamieszcza się w protokole rady pedagogicznej i dokumentacji szkolnej.

 

§ 15

 

1.   Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.   W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

3.   Uczniowie klas IV – VI i gimnazjum otrzymują promocję do klasy programowo wyższej jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1.

4.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

5.    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.  

6.   Ocena z religii wliczana jest do średniej ocen.

 

 

POMIAR OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SOSW IM. J. BRZECHWY W SZCZECINKU

 

§16

 

1.   W SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku ocenie podlegają: wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zdobywaniu i stosowaniu w praktyce zdobytej wiedzy.

2.   W klasach I – III szkoły podstawowej  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim ocenie podlegają:

1) kartkówki ( 10 – 15 minut)  – obejmują wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiedziane. Składają się z kilku krótkich pytań (2- 4 w semestrze).

2) testy – w zakresie edukacji wybranej przez nauczyciela. Ilość testów –  1 - 2 w ciągu roku szkolnego.

3) prace domowe

4) zeszyt przedmiotowy

5) aktywność na lekcji

6) odpowiedzi ustne – sprawdzają opanowanie materiału zrealizowanego na ostatnich lekcjach.

3.   Począwszy od klasy IV dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim pomiar osiągnięć odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1) prace pisemne:

2) prace klasowe obejmują jeden dział programowy. Muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. Muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową. Ilość sprawdzianów w semestrze  2- 4

3) kartkówki ( 10 – 15 minut)  – obejmują wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiedziane. Składają się z kilku krótkich pytań (2- 4 w semestrze)

4) testy – obejmują wybrane treści programowe z przedmiotu realizowane w semestrze. Ilość testów – 2 w ciągu roku szkolnego

5) prace domowe

6) zeszyt  przedmiotowy

4.   Odpowiedzi ustne – sprawdzają opanowanie materiału zrealizowanego na ostatnich lekcjach.

5.   Aktywność na lekcji.

6.   Zadania praktyczne – szczególnie na lekcjach informatyki, wychowania fizycznego, plastyki i techniki, muzyki.

7.   Prace długoterminowe – np. wykonanie gazetki, plakatu, prace na konkurs, prezentacje.

8.   Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym  niż dwa tygodnie. Ocena ta jest dodatkową oceną z pracy klasowej – zastępuje ocenę otrzymaną wcześniej.

9.   W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń jest zobowiązany do napisania jej w innym, ustalonym  z nauczycielem terminie.

10. W przypadkach losowych nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem warunki uzupełniania  braków.

11. Praca ucznia oceniana jest systematycznie i  winna zawierać ocenę wszystkich form.

12. W ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej decydujące znaczenie mają oceny z prac pisemnych (prace klasowe, kartkówki, testy, prace domowe, systematyczność w prowadzeniu zeszytu) i odpowiedzi ustnych. Ocena końcoworoczna uwzględnia wiadomości i umiejętności ucznia z pierwszego semestru.

13.   Pomiar osiągnięć  uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1) ocena funkcjonowania ucznia z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym dokonywana jest co najmniej raz w roku szkolnym,

2) ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania informuje o tym w jakim zakresie uczeń zrealizował cele zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

3) diagnozę funkcjonowania ucznia w podstawowych sferach aktywności oraz poziomu przyswajania treści programowych zajęć edukacyjnych a także wytyczenie dalszych kierunków oddziaływań dokonuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z danym uczniem,

4) diagnozę poziomu funkcjonowania ucznia rozpoczynającego naukę w danej szkole dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu  zajęć edukacyjnych,

5) narzędziem diagnostycznym służącym ocenie funkcjonowania ucznia w danym roku szkolnym jest Inwentarz do Oceny Postępu w Rozwoju Społecznym Gunzburga,

6) narzędziem diagnostycznym służącym ocenie zachowania ucznia jest Skala osobowej oceny PAS,

7) dopuszcza się stosowanie dodatkowych narzędzi diagnostycznych – oceniających po pozytywnym zaopiniowaniu zespołu do spraw  pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,

8) wszystkie narzędzia diagnostyczno – oceniające stanowią załącznik do WSO.

 

 

ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

 

§ 17

 

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.   Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3.   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  w dokumentacji przebiegu nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

4.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

5.   Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6.   Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7.   Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną.

8.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.   Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka.

10.    W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor  szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji

2)  nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony egzamin

11.    Tematykę egzaminu klasyfikacyjnego z danego typu zajęć edukacyjnych opracowuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

12.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi  opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.

13.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego

4)  imię i nazwisko ucznia

5)  zadania egzaminacyjne

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną

14.     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 11.

17.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

18.  Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 U o SO nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego.

19.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

20. Na wniosek  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja  dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego  jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

ZASADY EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

§ 18

 

1.   Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  negatywną  ocenę z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

może zdawać egzamin poprawkowy.

2.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

3.   Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki ,zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki,  zajęć komputerowych  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim  formę zadań praktycznych.

4.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

5.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Ośrodka.

7.   W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

8.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę . W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

2)    imiona i nazwiska osób wchodzących do w skład komisji

3)    imię i nazwisko ucznia

4)    zadania egzaminacyjne

5)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Ośrodka, jednak nie później niż do końca września.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,  realizowane w klasie programowo wyższej.

14. Na wniosek  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja  dotycząca egzaminu  poprawkowego  jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

§ 19

 

1.   Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.   Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

3) wykonanie zaplanowanych działań

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym

5.   Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w § 19 pkt. 4

2) czas realizacji projektu edukacyjnego

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego

4) sposób podsumowania pracy ucznia nad projektem edukacyjnym

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego

6.   Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum  zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.   Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.    Do arkuszy ocen gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu zawierającą:

·     rok szkolny

·     temat projektu

10.  Dyrektor  gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu.

11. W przypadku, o których mowa w pkt. 10 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

 

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

§ 20

 

1.   Ewaluacji dokonuje się w celu sprawdzenia, czy wprowadzony system  oceniania wymaga zmian i ewentualnego naniesienia poprawek.

2.   Ewaluacji dokonują wszyscy nauczyciela Ośrodka.

3.   Wstępna ocena Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonana zostanie na posiedzeniu rady pedagogicznej. W ciągu roku szkolnego nauczyciele Ośrodka zbiorą dane o funkcjonowaniu WSO , a pod koniec roku szkolnego dokonają ich analizy.

4.   Wnioski z ewaluacji przedstawione zostaną dyrektorowi, który podda je pod dyskusję w celu naniesienia ewentualnych poprawek.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WSO

 

WZÓR KARTY OCENY OPISOWEJ  UCZNIA KLASY  I – III

Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

 

Imię i nazwisko.............................................

Klasa............................................................

 Rok szkolny..................................................

 

1. Edukacja społeczna z elementami etyki

2. Edukacja przyrodnicza

3. Edukacja polonistyczna

4. Edukacja matematyczna

5. Edukacja muzyczna

6. Edukacja plastyczna i zajęcia techniczne

7. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

8. Zajęcia komputerowe

9. Ocena z religii

10. Ocena z języka obcego

 

 

data                                                                  podpis wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WSO

 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA OD KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

I.        Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

1.       Stosunek do nauki

 

1)  Odpowiednio do swoich możliwości, wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:

1)  5 – maksymalnie

2)  4 – wysokie

3)  3 – dość wysokie

4)  2 – przeciętne

5)  1 – raczej niskie

6)  0 – zdecydowanie za niskie

 

2. Frekwencja

 

1) 5 – otrzymuje uczeń, który opuścił w semestrze do 20godzin zajęć edukacyjnych usprawiedliwionych

2) 4 – otrzymuje uczeń, który ma usprawiedliwione wszystkie nieobecność w semestrze

3) 3 – uczeń, który opuścił w semestrze do 15 godzin nieusprawiedliwionych

4) 2 – uczeń, który opuścił w semestrze od 16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych  niezależnie od uzyskanych punktów w pozostałych kategoriach

5)  1 – uczeń, który opuścił w semestrze od 31 do 45 godzin nieusprawiedliwionych

6) -1  - uczeń, który opuścił w semestrze od 46 do 70 godzin nieusprawiedliwionych

7)  -2  - uczeń, który opuścił w semestrze od 71 do 100 godzin nieusprawiedliwionych

8)  - 3  - uczeń, który opuścił w semestrze od 101 do 150 godzin nieusprawiedliwionych

9)  uczeń, który opuścił w semestrze powyżej 150 godzin nieusprawiedliwionych  nie może uzyskać oceny wyższej od poprawnej.

 

3. Rozwój własnych uzdolnień

 

1) 2 – uczeń chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych  np. muzycznych, sportowych, plastycznych zgodnie z własnymi uzdolnieniami

2) 1 – uczeń chętnie lecz nieregularnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych

3) 0 – uczeń, który mimo propozycji nie uczestniczy w zajęciach dodatkowych

4) - 1 – uczeń zadeklarował chęć udziału w zajęciach dodatkowych lecz nie uczestniczy w nich

4.   Realizacja projektu edukacyjnego. Uczeń gimnazjum za udział w realizacji projektu edukacyjnego otrzymuje - 2 pkt. za każdy projekt edukacyjny.

 

II.      Dbałość  o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

1.Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

1)    2 – uczeń jest taktowny, kulturalny, nigdy nie  tzw. „brzydkich” słów. Jest życzliwie nastawiony do otoczenia

2) 1– uczeń jest zwykle taktowny, życzliwy w stosunku do innych, w rozmowach stara się zachować kulturę słowa. Zdarza się, że uczeń zachowuje się nietaktownie, nie panuje nad emocjami, używa wulgarnego słownictwa

3)    - 1 – uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach, czy dyskusjach

4)    - 2  – uczeń zwykle jest nietaktowny, wulgaryzmy i „brzydkie słowa”  są u niego na porządku dziennym, jest agresywny w słowach i gestach, nie stara się nawet o zachowanie ogólnie przyjętych norm

 

5)    – 3 – agresywne zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pozostałych uczniów

 

2.   Sumienność, poczucie odpowiedzialności

 

1)    3 – uczeń dotrzymuje zawsze ustalonych terminów (np. zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień), wywiązuje się rzetelnie z powierzonych mu czy podejmowanych dobrowolnie zadań i prac

2)    2 – uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace, czasami podejmuje dobrowolnie jakieś zadania, które stara się wykonać solidnie i w terminie

3)    1 – zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, rzadko podejmuje dobrowolnie zobowiązania, ale wywiązuje się z nich

4)      0 – uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie wykonuje powierzone mu zadania i niechętnie podejmuje dobrowolne prace i raczej słabo się z nich wywiązuje

5)    - 1 – uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań

6)    – 2 – uczeń nie wykazuje żadnej aktywności

 

III.       Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

1.Postawa moralna i społeczna ucznia

 

1) 2  – postępuje uczciwie w szkole i poza nią, reaguje na wszelkie przejawy zła, szanuje pracę swoją i innych, chętnie pomaga innym w różnych sprawach, nie zdarzyło mu się zniszczyć mienia publicznego i prywatnej własności

2) 1 – uczeń zwykle postępuje uczciwie, zwykle reaguje na przejawy zła, szanuje własną i cudzą pracę oraz mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i w sprawach życiowych

3) 0 – zdarzyło się kilkakrotnie, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, nie zareagował na przejawy zła, nie poszanował należycie pracy własnej lub cudzej, odmówił pomocy koledze

4) - 1 – uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie wykazuje szacunku dla pracy oraz własności swojej i innych, unika pomocy kolegom w nauce i sprawach życiowych

5) - 2 – postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny na przejawy zła, nie widzi potrzeby szanowania pracy i własności publicznej i prywatnej, odmawia jakiejkolwiek pomocy na rzecz innych

 

IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

1.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

1)  2 – uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i reaguje prawidłowo na występujące zagrożenia

2)  1 – zdarzyło się (1 – 3 razy), że uczeń swoim postępowaniem zagroził bezpieczeństwu własnemu i innych lub zlekceważył występujące zagrożenia, ale zareagował na zwróconą uwagę

3)  0 – kilkakrotnie trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie stanowi zagrożenie dla niego lub innych, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia                                                                                  

4)  - 1 -  często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń często lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi

5)  w przypadku zachowań zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych ocena nie może by wyższa od nieodpowiedniej.

 

V. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

1.Postawa wobec nałogów i uzależnie

 

1)  2 – nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień

2)  1 – zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie powtórzyła się

3)  -1 – uczeń palił papierosy, pił alkohol, miał kontakt z narkotykami narażając tym własne zdrowie i dobre imię szkoły

4)  (uczeń jest oceniony 1 jeżeli wystąpiło  jedno lub kilka w/ w negatywnych zachowań)

5)  - 2 – stwierdzono, że uczeń nagminnie pali w szkole papierosy, że był pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole lub poza nią (np. na wycieczce)

 

TABELA NR 1

 

PUNKTY

OCENA

20 - 23

wzorowa

15 - 19

bardzo dobra

10 - 14

dobra

5 - 9

poprawna

0- 4

nieodpowiednia

poniżej 0 punktów

naganna

 

Uczniowie gimnazjum otrzymują dodatkowo po 2pkt. za udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

 

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/15/16 z dnia 16.09.15r.